Ansök om finansiering genom Horisont 2020

Har du en ny produkt, process, tjänst eller affärsmodell? Passa då på att söka bidrag genom Horisont 2020 – Fast track to innovation (FTI). Det är ett pilotinitiativ inom EU:s ramforskningsprogram Horisont 2020 som syftar till att snabba på marknadsintroduktionen av avancerade idéer 
Idéer inom alla områden är välkomna så länge de kan relateras till någon av Horisont 2020s samhälleliga utmaningar eller till något av teknikområdena inom prioriteringen “Industriellt ledarskap”. Projektaktiviteter kan utgöras av tester och demonstration, systemvalidering, affärsmodellsvalidering och standardiseringsarbete med mera.
För att du ska kunna ansöka gäller följande:
Projekten ska genomföras av mindre konsortier om minst tre och högst fem medlemmar från minst tre av EUs medlemsstater eller associerade stater. FTI är öppet för stora såväl som små företag samt för forskningsinstitutioner. Ett villkor är dock att minst 60 procent av budgeten går till industripartners och/eller att antalet deltagande företag är minst två eller tre vid ett konsortium om fem deltagare.
Hur mycket kan jag få i stöd?
FTI pågår under 2015 och 2016 med en budget på 100 miljoner euro per år. Högsta bidrag per projekt är 3 000 000 euro. Medfinansieringen från Horisont 2020 uppgår till 70 procent av stödberättigande kostnader.

ANSÖKAN

Ansökningar lämnas in via Participant portal från och med 6 januari.
Läs mer och ansök här