Nu är det dags att lämna synpunkter på energi- och klimatstrategin

Den 23 augusti är det sista dag för synpunkter på Länsstyrelsens energi- och klimatstrategi. Strategin är framtagen av Länsstyrelsen Värmland för att ge en långsiktig inriktning för det regionala klimatarbetet.

Strategin har legat ute på remiss sedan i våras, och det har kommit in ett ganska stort antal synpunkter. Synpunkterna rör främst lantbruksfrågor, som påverkas mycket av de, som det upplevs, snäva utsläppskraven.

Vänder sig till alla aktörer

Energi- och klimatstrategin vänder sig till alla myndigheter, företag och organisationer i Värmland som verkar inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Strategin bygger på frivillighet och samverkan. En viktig aspekt med strategin är att den är ett verktyg att nå de nationella klimat- och energimålen. Tidshorisonten för strategin är samma som för de nationella målen, det vill säga till omkring år 2045.

Det Länsstyrelsen Värmland vill är att så många som möjligt tycker till kring strategin före den 23 augusti. Det är särskilt de här frågorna som behöver besvaras:

  • Beskriver målbilderna den önskade framtiden i Värmland då energi- och klimatmålen är uppnådda?
  • Hur väl uppfyller strategin i sin helhet syftet att bidra till vägledning och samverkan?
  • Är strategin användbar för er organisation? Till exempel om den underlättar strategiarbete och långsiktig planering.

Fyra påverkbara framgångsfaktorer

Den centrala delen i strategin är de fyra framgångsfaktorer där det finns goda möjligheter att minska klimatpåverkan. De fyra är områden som har prioriterats för att de bedöms vara avgörande för att nå framgång i det regionala arbetet:

  • Fossilfria och effektiva transporter
  • Robust och flexibelt energisystem
  • Långsiktigt hållbart jordbruk
  • Ansvarstagande konsumtion

Fossilfria och effektiva transporter

Gång, cykel och buss är det naturliga valet i alla större tätorter, där de fått företräde framför bilen. Det är enkelt att förflytta sig med alternativa färdsätt, som det även är smidigt att byta till för de som anländer till staden i bil. Kollektivtrafiken underlättar livet i hela länet, och är tillsammans med cykel det attraktivaste färdmedlet för de som pendlar till arbetet.

Fossilfria transporter är ytterligare ett av de centrala delarna i strategin. Foto: Antonino Visalli på Unsplash.

Bilen är fortsatt nödvändig i stora delar av länet, men de fossila bränslena har fasats ut helt sedan flera år tillbaka. Fokus på transporteffektivitet vid samhällsplanering och infrastruktursatsningar, samt satsningar på laddningsinfrastruktur och förnybara drivmedel har gjort övergången hanterbar. Järnväg och sjöfart prioriteras vid fjärrtransporter av gods. Även om lastbilstransporter fortsatt är nödvändiga, så har klimatpåverkan reducerats genom effektivare fordon, logistikplanering och förnybara drivmedel.

Robust och flexibelt energisystem

En trygg och robust energiförsörjning ger goda förutsättningar för företag att utvecklas. Industri och hushåll har dragit nytta av den ekonomiskt lönsamma effektiviseringspotentialen, och anpassat energianvändningen utifrån verkliga behov. El- och värmeproduktionen i länet sker också helt utan fossila bränslen. Dessutom har produktionen av förnybar el i länet ökat väsentligt. Vindkraften står för den största delen av ökningen, men även sol- och biokraft har ökat. Elproducenter, nätägare, elbolag, industrier och andra aktörer har tillsammans utvecklat tekniska lösningar och affärsmodeller som gjort elsystemet flexibelt och kapabelt att hantera de ökade variationer i tillförsel och användning som en helt förnybar elproduktion inneburit.

Långsiktigt hållbart jordbruk

Det värmländska jordbruket kännetecknas av lönsamma och konkurrenskraftiga företag som har framtidstro och vågar investera för att möta utvecklingen. Företagen har inte bara fasat ut all användning fossila bränslen, de ligger även i utvecklingens framkant genom att på ett framgångsrikt sätt ha tillämpat bästa möjliga teknik, samt testat och utvecklat nya metoder och grödor. På så sätt har både växtodling och djurhållning minskat sin klimatpåverkan väsentligt. Dessutom bidrar jordbruket till lösningar genom att öka inlagringen av kol i marken och genom att producera förnybar energi. Livskraftiga jordbruksföretag och lokala lösningar har bidragit till ett variationsrikt landskap och en stärkt biologisk mångfald. Livsmedelsproduktion med låg klimatpåverkan är en konkurrensfördel.

Ansvarstagande konsumtion

Det är lätt att leva ett gott liv inom planetens gränser. Genom kunskap och medvetna val i vardagen bidrar värmlänningen till att minska klimatpåverkan inom och utanför landets gränser. En utveckling mot hållbar privat och offentlig konsumtion i länet har också gynnat lokal utveckling. Mer cirkulära affärsmodeller och ökat fokus på kvalitet och hållbarhet har lett till en väsentligt minskat och effektivare utnyttjande av naturresurser. Medvetna satsningar på kunskap och planering av samhället har bidragit till en ändrad inställning till att ägande, något som har höjt statusen på att dela och återanvända.

Läs hela Energi- och Klimatstrategin här!

Synpunkter lämnas senast den 23 augusti via e-post till varmland@lansstyrelsen.se.

Ange ”Dnr 425-4671-2019” i ämnesraden.