IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
19 May 2014

Ny nationell satsning på biobaserade material, produkter och tjänster

Nu har beslut tagits om fem nya program som ska etableras inom den nationella satsningen på Strategiska innovationsområden. Det är inom områdena: folksjukdomar, sakernas internet, IKT elektroniska komponenter och system, materialet grafen samt nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Strategiska innovationsområden är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Det handlar om en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ansvariga myndigheter är VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Sedan tidigare finns sex strategiska innovationsprogram inom områdena: gruv- och metallutvinnande industri, processindustriell it och automation, lättviktsmaterial, produktion, metalliska material och flyg. Nu har beslut tagits om ytterligare fem program som tillsammans avses få långsiktig finansiering på upp till 200 miljoner kronor per år i statlig finansiering. Dessa finns inom områdena folksjukdomar, sakernas internet (Internet of things), elektroniska komponenter och system, materialet grafen och inom nya biobaserade material, produkter och tjänster. Därmed finns totalt elva program med en sammanlagd statlig finansiering på runt en halv miljard kronor per år. Näringslivet bidrar med minst lika mycket vilket gör att det totalt handlar om i storleksordningen en miljard kronor årligen. Fler program tillkommer under kommande år.

Gemensamt för de beviljade programmen är bland annat en intensifierad samverkan mellan olika branscher och kompetensområden och involvering av små och medelstora företag. Flera av programmen har energirelevans, exempelvis genom fokus på effektivare energi- och resursanvändning eller tillämpningar inom förnybar energi.

Urvalet har gjorts med hjälp av externa bedömare. Avgörande vid bedömningen har varit innovationsområdets tillväxtpotential, samhällsrelevans, vetenskapliga kvalitet och möjligheterna att bidra till övergripande mål som hållbar tillväxt och samhällsutveckling och stärkt konkurrenskraft för svenskt näringsliv. Konstellationer av aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor koordinerar programmen. Inom varje program hålls sedan öppna utlysningar där företag, lärosäten och andra aktörer kan söka medel för forskning och innovation inom området.

Beslut har nu tagits om att ge program inom följande områden finansiering:

Folksjukdomar
Målet för programmet är att Sverige år 2020 ska vara ett av världens ledande ekosystem för life science, som kännetecknas av effektiva och dynamiska nätverk bestående av starka akademiska forskningsmiljöer, små företag, global life science-industri och hälso- och sjukvården.
Koordinator: Erik Renström, Lunds universitet,
erik.renstrom@med.lu.se

Nya biobaserade material, produkter och tjänster
Målet är en övergång från ett fossilbaserat till ett biobaserat samhälle och att Sverige ska ha slutfört övergången till en biobaserad ekonomi under den första halvan av det tjugoförsta århundradet.
Koordinator: Jan Lagerström, Skogsindustrierna
jan.lagerstrom@skogsindustrierna.org

Sakernas internet (Internet of things)
Målet för programmet är att svensk industri ska bli den bästa i världen på att utnyttja fördelarna med sakernas internet, bland annat genom att öka användningen av sakernas internet och därigenom öka Sveriges konkurrenskraft.
Koordinator: Östen Frånberg, Uppsala universitet
osten.franberg@it.uu.se

IKT elektroniska komponenter och system
Målet är att Sverige år 2025 är ett världsledande industriland inom praktiskt taget alla områden där vi är beroende av avancerad informations- och kommunikationsteknik för elektroniska komponenter och system. Området bidrar till ett hållbart samhälle, till exempel genom nya energieffektiva elektroniksystem.
Koordinator: Leif Ljungqvist, Acreo
leif.ljungqvist@acreo.se

Grafen
Målet är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja materialet grafen för att säkerställa industriellt ledarskap. Bland annat ska det medverka till att etablera grafen som en ny industri, stärka kunskapsöverföring mellan olika industrier och att svenska grafen-baserade produkter når marknaden.
Koordinator: Helena Theander, Chalmers
helena.theander@cit.chalmers.se

Läs mer om de beviljade programmen: vinnova.se/innovationsprogram

För mer information:
Marie Wall, VINNOVA, 08-473 32 19
Jennica Broman, Energimyndigheten, 016-544 21 75
Emilie von Essen, Formas, 0733-50 31 61

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Fler Nyheter

flik
15
August
Nyheter
Av: robert-rundberget

Sök pengar till miljöstudie

Energimyndigheten utlyste härom dagen 12,6 miljoner kroner för att små och medelstora företag ska kunna ansöka om stöd för att göra en studie inför en energieffektiv investering. Sista ansökningsdag är 31 december 2017.

Läs mer
flik
15
August
Nyheter
Av: robert-rundberget

Sök Valmet Tissue Technology Award

Har du, eller någon du känner, en idé som kan göra framtidens pappersindustri miljövänligare? I så fall kan du ansöka om Valmets utmärkelse Tissue Technology Award och tillhörande pris senast 1 november.

Läs mer
flik
15
August
Nyheter
Av: robert-rundberget

Idéverkstad för ett hållbart Säffle

Under våren genomförde Paper Province en idéverkstad tillsammans med representanter från näringsliv, skola och offentligheten i Säffle för att identifiera möjligheter till hur orten med hjälp av skoglig bioekonomi kan ställa om och bli mer hållbar. Så här gick det till.

Läs mer
flik
10
August
Nyheter
Av: m-wangestam

Motala Verkstad Group satsar på pappers- och massaindustrin

Motala Verkstad Group är ett av Paper Province nyaste medlemsföretag. Av namnet att döma kan man tro att de huserar i Motala – och det gör de också – men även i Kristinehamn och Malmö. En ny viktig kundgrupp finns inom pappers- och massaindustrin. ”I framförallt Gustavsvik i Kristinehamn finns maskiner och operatörer med erfarenhet från pappers- och massaindustrin. De är mycket kapabla inom bearbetning, svets och montage”, säger Mikael Bönnemark, sälj- och marknadschef.

Läs mer