IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
13 February 2014

Ny lag som medför krav för bolag att göra energikartläggning föreslås

Energieffektivisering har länge anförts som en av hörnstenarna i omställningen till ett mera energieffektivt samhälle. Detta är ett arbete som har pågått under en längre tid och där den svenska industrin har varit särskilt aktiv i många aspekter. Från europeiskt håll, inom ramen för EU-samarbetet, så har detta i mångt och mycket skett på nationell nivå. Det har således rått olika syn på hur energieffektivisering ska bedrivas inom medlemsländerna.

EU har också ställt upp egna mål som bland annat innefattar krav på energieffektivisering. Som ett led i detta samt att samordna medlemsländers lagstiftning så har EU tagit fram ett direktiv avseende energieffektivitet (2012/27/EU). Eftersom det är frågan om ett direktiv så måste reglerna införlivas genom svensk lag för att vara gällande, något som nu föreslås i en nyligen till lagrådet överlämnad remiss.

De förändringar som detta medför gäller framförallt att en ny lag införs, lagen om energikartläggning i stora företag. Denna lag riktar sig således till bolag av en viss storlek och ålägger dessa bolag ett krav på att genomföra energikartläggningar. Vad som avgör om ett bolag är stort nog för att omfattas av den nya lagen är enligt lagtexten:

”företag som sysselsätter fler än 250 personer och som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år”.

Det är således frågan om relativt stora bolag som reglerna kommer att rikta sig till. Enligt regeringen är det frågan om ca 1 500 bolag som uppfyller dessa krav. Om bolaget uppfyller dessa krav följer enligt förslaget till lag att bolaget måste göra en energikartläggning senast den 5 december 2015 och därefter minst vart fjärde år. Undantag från detta krav finns dock om man som bolag har ett miljö- eller energiledningssystem som innehar vissa särskilt senare angivna certifieringar. Exakt hur undantagen och de certifieringar som ska till för att detta system ska fungera är inte helt klart än utan planeras lanseras under 2014 efter det att lagen har antagits av riksdagen. Dock framgår det att bolag som ingår i PFE programmet troligen får tillgodoräkna sig detta och slipper ytterligare utredningar om energieffektivisering.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis medför de nya reglerna ytterligare pålagor för de bolag som enligt lagen är att räkna som stora. Någon urskiljning om vilken bransch som omfattas finns inte vilket kommer medföra att reglerna träffar allt från bolag verksamma inom tung basindustri till större konsultbolag såsom revisorer, tekniska konsulter m.m. Eftersom den sistnämnda kategorin av bolag generellt sett inte har lika utarbetade rutiner för energieffektivering som basindustrin kommer troligen dessa regler som ett bryskt uppvaknande. Även statliga bolag och andra bolagsformer än aktiebolag omfattas, vilket ytterligare späder på en risk för förvirring. Vidare kan man fråga sig exakt hur frågan om tillgodoräknande vid eget certifierad system är tänkt att fungera, detta är inte helt klarlagt i förslaget utan kommer att detaljregleras i kommande föreskrifter och förordningar. Sedan är det inte ens är klart än vilken myndighet som ska utöva tillsyn och tillika den myndighet som rapporterna över energikartläggningen ska skickas till. Det mesta pekar på att det blir Energimyndigheten men även denna del bestäms senare av regeringen. Därmed finns det all anledning att följa frågan ytterligare då lagstiftningen kan komma att få stor praktisk betydelse för många bolag i Sverige. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2014.

Skrivet av Viktor Falkenström, Hamilton Advokatbyrå Karlstad

Fler Nyheter

flik
15
March
Nyheter
Av: m-hilden

Pilotprojekt för industriell omvandling inlett i Bryssel

Paper Province deltog som regional intressent när det första steget togs i EU-kommissionens pilotprojekt för industriell omvandling. Projektet syftar till att bygga motståndskraftiga ekonomier och möta globaliseringen.

Läs mer
flik
12
March
Nyheter
Av: m-hilden

Guldvargen-nominering för Forskning är konst

Paper Perovince är tillsammans med Bulldozer Kommunikationsbyrå ett av fyra företag som nominerats till “Årets innovative” i Guldvargen 2018. Detta tack vare den innovativa vernissagen där forskningsprojekt tolkades och visades upp som konst på Karlstad CCC.  

Läs mer
flik
5
March
Nyheter
Av: m-wangestam

Fossilfri torkning med Ircons IR-teknik

Ircon Drying Systems är nya medlemmar i Paper Province. Företaget tillverkar torksystem för pappers- och livsmedelsindustrin. ”Vi har bäst utrustning i världen när det gäller el-infra”, säger vd Magnus Nilsson.

Läs mer
flik
27
February
Nyheter
Av: robert-rundberget

Paper Province belönat med guld

I dessa OS-tider har även Paper Province belönats med guldmedalj. “Det känns jätteroligt och är ett bevis på att vårt arbete håller hög kvalitet”, säger Magnus Persson, innovationsrådgivare på Paper Province.

Läs mer