IN ENGLISH
IN SWEDISH
top-image
Läs mer och
BLI MEDLEM!
search
SÖK
Dölj
back
Tillbaka till Nyheter
27 March 2015

Klimatförändringens påverkan på massa- och pappersindustri

Temperaturhöjning, ökade nederbördsmängder, förändrade nederbördsmönster, högre flöden och förändrad säsongsvariation i vattendragen. Det är några av effekterna med klimatförändringen som man kan läsa om i Länsstyrelsen Värmlands regionala handlingsplan för klimatanpassning. Men hur påverkar det massa- och pappersindustrin?

Effekterna som klimatförändringen medför i och med en ökad temperatur, mer nederbörd osv påverkar oss på många vis. Klimatfaktorerna påverkar frekvensen och intensiteten av översvämningar, ras och skred samt värmeböljor. Mer långvariga effekter kav vara förlängd växtsäsong och förändrade energibehov. En relevant fråga i detta sammanhang är. Hur påverkar detta den regionala massa- och pappersindustrin?
Johanna Svahnberg, Svanberg Bona Officia AB och sakkunnig miljöstrateg, har tagit del av handlingsplanen och lämnar här svar på just det.

”Med ett varmare klimat blir som sagt var växtsäsongen längre i Värmland och tillväxten i skogen kommer att öka. Det är förstås bra i sig eftersom en växande skog binder koldioxid och därmed bidrar till att mildra effekterna av klimatförändringen. Men eftersom bindningsförmågan avtar med tiden får inte just den effekten fresta oss till att låta skogen stå kvar och därmed inte utnyttja den naturresursen. Ett hållbart skogsbruk är en förutsättning för en övergång från ett samhälle som bygger på fossila bränslen till en bioekonomi. Eftersom prognoserna dessutom pekar på att vi får mer nederbörd och kortare tid med tjäle i jorden så kommer både avverkning och transporter av virke att försvåras.

Vi behöver en skog som står emot såväl hårda vindar som längre perioder av torka och väta. Som jag ser det finns det därför anledning att fundera över vilka arter vi planterar samt hur och när vi avverkar. Men att anpassa skogsindustrin till ändrade förutsättningar ger också nya möjligheter till innovation. Exempelvis behövs nya tekniska lösningar för kunna avverka på blötare mark utan att orsaka körskador.

För att behålla och vidareutveckla vår industri är transporter på Vänern viktiga. Enligt min uppfattning är därför Göta älv en livsnerv och åtgärder för att förhindra skred i älvdalen och förstärka slussarna i Trollhättan måste prioriteras.”

Här kan du läsa rapporten.

Fler Nyheter

flik
17
November
Nyheter
Av: robert-rundberget

Europeiska cellulosaindustrins bekymrade kommentar till EU's vardande plaststrategi

Elva internationella organisationer inom olika delar av cellulosaindustrin skickade idag en bekymrad skrivelse till förste vicepresident Timmermans. Skrivelsen belyser tre riskområden som förknippas med plastanvändning och föreslår konkreta ändringar av plaststrategin innan den klubbas igenom längre fram. Så här skriver de:

Läs mer
flik
16
November
Nyheter
Av: m-wangestam

Höststopp på Stora Ensos 100-åring

Över tusen entreprenörer och hundratals av Stora Ensos egna medarbetare ska under den kommande veckan underhålla, rengöra, besikta och bygga om Skoghalls Bruk på det årliga höststoppet. Totalt utförs runt 4500 arbeten under den dryga veckan som stoppet pågår.

Läs mer
flik
16
November
Nyheter
Av: m-wangestam

Paper Province guldsponsor på European Paper Week

Om två veckor drar den 19:e upplagan av European Paper Week igång i Bryssel. En tillställning som samlar människor från hela Europas pappersindustri. Paper Province finns förstås på plats. Och inte nog med det – vi är även guldsponsorer.

Läs mer
flik
14
November
Nyheter
Av: m-wangestam

”Vi ska utnyttja att vi har en stark kinesisk ägare i ryggen”

”Så otroligt spännande”, säger Maria Hollander, vd i Paper Province, och lämnar över micken till Jens Otterstedt på Nordic Paper. Maria och alla andra i den nästan fullsatta Lars Lerin-salen på Karlstad CCC ska få höra om hur det gick till när Kina kom till Värmland.

Läs mer